Головна

Наука / Наукові школи

Наукові школи

В університеті склалися і працюють наукові школи за напрямками

“Ресурсозберігаючі технології одержання інноваційних товарів з льону й конопель, стандартизація, сертифікація та товарознавче оцінювання їх споживних властивостей”, яка діє з 1989 р. під керівництвом доктора технічних наук, професора Чурсіної Людмили Андріївни. Основний науковий напрямок – одержання інноваційних товарів з льону і конопель та їх товарознавче оцінювання. Вид дослідження – фундаментальні та прикладні розробки. Кваліфікаційний склад наукової школи - 9 докторів наук, 33 кандидати наук. Розроблено інноваційні технології одержання целюлози, паперу, композиційних та нетканих матеріалів на основі поглибленої переробки стебел соломи й трести льону та конопель. Здійснено товарознавче оцінювання змішаної пряжі з волокон льону олійного та хімічних волокон. Проведено апробацію технологій одержання фільтрувального та іншого виду паперу з волокон льону олійного та конопель; розроблено технічні умови на новий вид фільтрувального паперу (ТУ У 17.1-2510012269-001:2015 «Папір фільтрувальний лабораторний»). Розроблено технічні умови на солому та тресту льону олійного, які затверджено ДП «Херсонстандартметрологія». Одержані геотекстильні матеріали для укріплення відкосів і дорожнього покриття, якість яких перевірено в аналітично-дослідній випробувальній лабораторії «Текстиль-ТЕСТ» (м. Київ). За час існування наукової школи було виконано 11 дослідницьких робіт за держзамовленням і 11 науково-дослідних робіт, що фінансувалися з інших джерел. Отримано понад 60 патентів, опубліковано: 11 монографій, 2 підручники, 25 навчальних посібників, опубліковано 338 статей у виданнях, рекомендованих МОН України, а також виданнях, які входять до науковометричних баз.

“Розробка нових ресурсозберігаючих і екологічно-чистих технологій опорядження текстильних матеріалів”, науковий керівник д.т.н., проф. Сарібеков Георгій Савіч, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001р.), призер бронзової медалі на виставці “Ідеї, винаходи, нововведення”, (Нюрнберг, Німеччина). Науковий напрямок - Хімічна технологія текстильних матеріалів. Розробка та впровадження інтенсивних технологій підготовки, колорування та опорядження текстильних матеріалів із природних та синтетичних волокон і обладнання для обробки текстильних матеріалів. Виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження та розробки. За останні 3 роки підготовлено 10 кандидатів наук, видано понад 100 публікацій в наукових виданнях, отримано понад 20 патентів України. Проведено промислові дослідження застосування та впровадження технологій вітчизняних препаратів для оздоблення та обробки текстильних матеріалів на підприємствах (м. Суми, м. Донецьк, м. Черкаси). Участь в міжнародних виставках з хімічної технології та технології текстильних матеріалів (Китай, Росія, Туреччина). Укладено договори про спільну наукову діяльність з Росією та Білорусією.

Теоретичне обґрунтування та інженерні розробки конкурентоспроможних технологій проектування текстильних виробів, які забезпечують споживчий попит”(науковий керівник д.т.н., професор Сарібеков Георгій Савич). Наукова школа організована в 2014 році. Основний науковий напрямок – Розвиток теорії і практики проектування текстильних матеріалів з заданими споживчими властивостями і вдосконалення технологій і механізмів їх виготовлення. Дана тематика розробляється в трьох напрямках.

Перший напрямок пов'язаний з проектуванням багатокомпонентних сумішей на підставі конопляного волокна для виробництва будь-якого асортименту.

Другий напрямок пов'язаний з розробкою комп’ютерізованих технологій проектування тканин заданої структури і дизайну з візуалізацією рельєфу тканини на її лицевій поверхні.

Третій напрямок включає в себе проектування і вдосконалення конструкцій механізмів технологічного обладнання. Опубліковано понад – 180 статей, 70 тезисів, отримано 52 патента України на винаходи та корисні моделі.

З 2004 по 2014 рр. опубліковано понад – 180 статей, 70 тезисів, отримано 52 патента України на винаходи та корисні моделі, проф. Прохоровою І. А. рецензовано 8 кандидатських та докторських дисертацій; опонувалось 8 кандидатських і 3 докторських дисертацій, а також рецензовано 10 кандидатських дисертацій. Наукові зв’язки з підтримуються с вищими навчальними закладами України та текстильними підприємствами України.

«Інтуїтивно-евристичне управління просторово-розподіленими системами в умовах невизначеності, небезпеки та ризику» (науковий керівник д.т.н., професор Шерстюк Володимир Григорович). Наукова школа організована в 2014 році. Виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Основні наукові напрямки – сценарно-прецедентне керування складними просторово-розподіленими системами; ризик-орієнтований аналіз даних моніторингу просторово-розподілених динамічних процесів, моделювання просторово-розподілених мульти-загроз та мульти-ризиків для об'єктів критичної інфраструктури. Опубліковано понад 140 статей, які відповідають тематиці наукової школи, видано 3 монографії. Отримано 7 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

“ Управління економічними процесами в соціальній площині” (науковий керівник д.е.н., професор Савіна Галина Григорівна). Наукова школа організована в 2011 році. Основний науковий напрямок – соціально-економічна політика підприємств; соціалізація та гуманізація економічних систем. Виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Розроблено методологічні засади оцінювання впливу соціальних чинників на рівень економічних показників виробничих підприємств та підприємств сфери послуг. Досліджено соціальні передумови макро- , мезо- та мікрорівня економічної ефективності функціонування підприємств легкої промисловості та туристичних підприємств. За останні 5 років колективом наукової школи опубліковано 86 наукових робіт, у тому числі: статті у виданнях, що входить до науково-метричної бази даних Scopus та Web of Science – 16, статті у закордонних періодичних виданнях – 9, статей у фахових виданнях України – 56. Під науковим керівництвом доктора економічних наук, професора Савіної Г.Г видано 10 монографій та 4 розділи у міжнародних колективних монографіях. За останні 3 роки підготовлено 12 кандидатів економічних наук. Організовано більше 40 міжнародних науково-практичних семінарів та конференцій з економічної тематики. Зареєстровано 2 держбюджетні, 4 госпдоговірні та 2 теми за власні кошти. Підписано договори про наукову співпрацю з університетами Чехії, Польщі, Болгарії, Латвії.