НОРМАТИВНА БАЗА

Щодо застосування наказу МОН України від 23.09.2019 р. №1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 - вимоги до дисертації
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#n19 - документи для атестаційної справи доктора філософії
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF - порядок проведення експерименту з захисту докторів філософії

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2020-%D0%BF#Text - зміни до порядоку проведення експерименту з захисту докторів філософії

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i120122-44 - порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF - порядок підготовки докторів філософії

http://kntu.net.ua/ukr/Pro-universitet2/Dokumenti-dostup-do-publichnoyi-informaciyi/Ustanovchi-dokumenti-HNTU/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti-Hersons-kogo-nacional-nogo-tehnichnogo-universitetu - кодекс академічної доброчесності ХНТУ

ПОЛОЖЕННЯ

http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/57028 - положення про плагіат ХНТУ